Оформлення мультимедійних презентацій

(методичні рекомендації для вихователів ДНЗ)

Зміст

1. Вступ
2. Що таке мультимедійна презентація
3. Переваги та види мультимедійної презентацій
4. Рекомендації щодо презентування матеріалів в електронному вигляді

ВСТУП: XXI століття - століття високих комп'ютерних технологій. Сучасна дитина живе у світі електронної культури. Змінюється і роль педагога в інформаційній культурі - він повинен стати координатором інформаційного потоку. Отже, педагогу необхідно володіти сучасними методиками та новими освітніми технологіями. Адже, нові інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) дозволяють підвищити рівень інформаційної культури педагога а, отже, і його професіоналізм.

Головною відмінністю Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» від багатьох інших є те, що вона орієнтує на формування в дошкільника «знань, вмінь та навичок потрібних для свідомого оволодіння комп’ютерною грамотністю». В документі зазначено, що заняття з дітьми повинен проводити «педагог, який має відповідну підготовку».

Мультимедійна презентація – це програма, яка може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, діаграми та графіки, слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський супровід, відеофрагменти й анімацію, тривимірну графіку.

Переваги мультимедійної презентації:

• унаочнює матеріали, що презентуються;
• підвищує оперативність і об’єктивність оцінювання результатів наукового дослідження;
• сприяє розвитку продуктивних, творчих функцій мислення, формуванню операційного стилю мислення.

Залежно від цілей і завдань, які необхідно вирішити через мультимедійні презентації, їх можна розділити на 4 види:

1. Інформаційна презентація. Це передача довідкової інформації, що міститься в тезах, таблицях, графіках і схемах. Прикладом такої презентації може служити - «Освітні проекти в умовах ДНЗ»
2. Презентація-супровід. Це презентація, створена для підтримки якого-небудь заходу чи події, зазвичай містить мало тексту, багато фотоматеріалів, схем або алгоритмів. Основний текст проговорюється ведучим або учасниками заходу, а презентація служить наочною візуалізацією слів. Прикладом може служити презентація «Записки “бувалих” вихователів-методитстів або 9,5 годин у Верховині».
3. Презентація - звіт. Цей вид презентації перегукується з попереднім, але в ході демонстрації слайдів акцент робиться на результативність вже виконаної роботи.
4. Рекламна презентація. Презентація, створена для самостійного вивчення матеріалу педагогами, може містити всі властиві їй елементи, мати розгалужену структуру і розглядати об'єкт презентації з усіх сторін.

Використовувати їх можливо як супровід до доповіді, співдоповіді на педагогічній раді, батьківських зборах, лекції на семінарі. Будь-яка доповідь, супроводжувана мультимедійною презентацією, дозволяє представити значно більший обсяг інформації та наочно обгрунтовувати свої аргументи. Динамічна доповідь, супроводжувана яскравою і ефектною мультимедійною презентацією, приваблює значно більше уваги.

Рекомендації щодо презентування матеріалів в електронному вигляді

Загальна частина

Матеріали в електронному вигляді для супроводу доповідей педагогів представляються на електронних носіях у форматі електронних презентацій.

Структура матеріалів в електронному вигляді

Матеріали складаються з:

титульного слайда;
інформаційних слайдів;
завершального слайда.

У титульному слайді вказуються:

тема роботи;
прізвище, ім’я і по батькові доповідача, , навчальний заклад;, посада, місце роботи.

Інформаційні слайди містять таку інформацію:

актуальність проблеми; науковий апарат; завдання дослідження; хід, зміст дослідження; результати дослідження; основні висновки;

Крім того, інформаційні слайди можуть містити діаграми і графіки, необхідні текстові, табличні й інші матеріали.

Вибір типу інформації, схем структуризації даних та порядок їх викладу здійснюється доповідачем відповідно до мети створення презентації.

Завершальний слайд містить подяку за увагу.

Раціонально використовувати наскрізну нумерацію слайдів, тобто титульний слайд – це слайд № 1, перший інформаційний слайд – це слайд № 2 і далі по порядку. Номер слайда відображається в правому верхньому кутку. На титульному та завершальному слайдах номер може не проставлятися.

Формат слайдів

Параметри сторінки:

розмір слайдів має відповідати розміру екрана;
орієнтація слайда – альбомна;
ширина слайда – 24 см;
висота слайда – 18 см;
нумерувати слайди слід арабськими цифрами без знаків номера, рисочок тощо;
формат показу слайдів – “Демонстрація”.
графічний і текстовий матеріали розміщуються на слайдах так, щоб ліворуч і праворуч від краю слайда залишалося чисте поле шириною не менше 0,5 см.

Фон слайдів

Фон є елементом заднього (другого) плану. Він має виділяти, підкреслювати інформацію слайда, але не затуляти її.

Використання різних фонів на слайдах в рамках однієї презентації не створює відчуття єдності, зв’язності, стильності інформації.

Щоб уникнути цієї помилки, складання кольорової схеми презентації має починатися з вибору двох головних функціональних кольорів, які використовуються для фону та звичайного тексту.

Поєднання двох кольорів – кольору тексту та кольору фону – істотно впливає на глядача: деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, але й можуть призвести до стресу.

Традиція нашого сприйняття пов’язана з тим, що фон має бути світлим, а текст – тем ним. Цей контрастний образ прийшов від “книжкового” тексту. У друкованих текстах ми зіштовхуємось із максимальним контрастом: чорний – білий. Ми до нього звикли, око він не стомлює. Проте сприйняття тексту з екрану має дещо іншу специфіку. Зокрема, екран генерує випромінювання, і тому різкий контраст кольору і фону втомлює око. Є прийоми, за допомогою яких можна цей різкий контраст пом’якшити. Наприклад, можна обрати фон і колір в одній гамі, тобто тільки зробити фон максимально світлим, а шрифт – темним.

Необхідно запам’ятати ще одне правило вибору фону.

Будь-який фоновий малюнок підвищує стомлюваність очей і знижує ефективність засвоєння презентованого матеріалу.

Використання фотографій як фону є не завжди вдалою ідеєю через труднощі з підбором шрифту. В цьому випадку треба або використовувати більш-менш однотонні, іноді ледь розмиті фотографії, або розташовувати текст не на самій фотографії, а на кольоровій підкладці. Але такий варіант оформлення фону має бути виправданим метою презентації.

Заважає сприйняттю текстової інформації й використаний у презентації фон у вигляді анімованого об’єкта.

Рекомендується використовувати світлий фон слайдів (за кольорами: червоний – не менше 255; зелений – не менше 225; синій – не менше 225; поєднання, що рекомендується, – 230, 240, 250).

Текст

Не експериментуйте зі шрифтами. Шрифт – складний елемент дизайну. Досить легко зіпсувати слайд невмілим використанням шрифтів.

Під час оформлення презентації краще використовувати такі шрифти:

- Arial;
- Comic Sans MS;
- Courier;
- Georgia;
- Tahoma;
- Times New Roman;
- Verdana.

Вибір розміру (кегля) шрифту тексту

Кегль шрифту залежить від типу, фону презентації, проекційного обладнання.
Не слід використовувати виділення підкресленням, тому що в сприйнятті активних користувачів Інтернету підкреслення пов’язане з гіперпосиланням.

Рекомендовані розміри шрифтів:

Заголовок слайда - 22 – 30 pt
Підзаголовок - 20 – 28 pt
Текст - 18 – 22 pt
Підписи даних у діаграмах - 20 – 24 pt
Підписи осей у діаграмах (якщо є) - 18 – 22 pt
Заголовки осей у діаграмах (якщо є) - 18 – 22 pt
Шрифт легенди - 16 – 22 pt
Номер слайда - 14 – 16 pt
Інформація в таблицях - 18 – 22 pt

Використані ресурси:

1. Базовий компонент дошкільної освіти України.
2. Ястребов Л.Й., Создание мультимедийных презентаций в программе Microsoft Power Point, Вопросы Интернет-образования, №41, http://vio.fio.ru/vio_41/cd_site/Articles/glava-00/02.htm.
3. Махоніна О. В. Методичні рекомендації «Використання мультимедійних презентацій як ефективного засобу в навчанні дітей дошкільного віку», - http://arzgirrono.narod.ru/new_page_12.htm.
4. Кореганова О.І. Комп’ютер у дошкільному закладі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – №3. – С.40.
5. Бєлікова Н., Комп’ютерно-ігровий комплекс // Палітра педагога. 2001.- № 4. С. 14 – 17., 2002. № 1. – С. 19 – 22